Warunki promocji

1. Klienci, którzy w dniach od 26 lutego 2016 do 31 maja 2016 dokonają zakupu Podlegającego Promocji Produktu FUJIFILM (nie dotyczy to używanych oraz regenerowanych produktów FUJIFILM) (‘Produkt Podlegający Promocji) będą uprawnieni do uzyskania zwrotu gotówki. Okres promocji oraz poziom przysługującego zwrotu gotówki zmienia się zależnie od typu produktu. Informacja z pełną listą Produktów Podlegających Promocji, przysługujące kwoty zwrotów oraz okresy promocji przedstawione zostały w części Produkty Podlegające Promocji na niniejszej stronie internetowej.

2. Zakupów należy dokonać u kwalifikowanych sprzedawców detalicznych lub poprzez kwalifikowane witryny internetowe. Wszystkie te podmioty zostały wymienione na liście Kwalifikowanych Sprzedawców Detalicznych zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.

3. Promocja jest adresowana tylko do mieszkańców Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie wnioski odnoszące się do produktów spoza Polski są nieuprawnione. Promocja obejmuje wyłącznie oryginalne produkty, które zostały wymienione na stronie "Produkty podlegające promocji".

4. Wnioski o realizację promocji można składać po upływie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, lecz nie później niż 60 dni od tej daty. Data zakupu liczona jest jako dzień pierwszy (1.). Wnioski otrzymane poza wskazanym tu okresem będą traktowane jako nieważne.

5. W okresie promocji jednej osobie przysługują maksymalnie 3 wnioski o zwrot gotówki. Wnioski od tej samej osoby będą akceptowane jedynie wówczas, jeśli nie będą dotyczyły tego samego modelu, co wnioski składane wcześniej. Wnioski mogą obejmować łącznie do 10 produktów podlegających promocji.

6. Nie jest dopuszczalne składanie wielu wniosków odnoszących się do tego samego typu produktu.

7. Formularz wniosku znajduje się na niniejszej stronie internetowej dotyczącej promocji. Aby wypełnić wniosek należy wprowadzić swoje dane osobowe oraz informacje o zakupie obejmujące:

8. W przypadku poprawnego przedłożenia wniosku, zgłaszający otrzymuje zwrot gotówki na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia wniosku. Nie są dostępne żadne alternatywne formy realizacji promocji.

9. FUJIFILM będzie informować klientów w przypadku przedłożenia niekompletnych zgłoszeń. Powiadomienia o brakujących elementach zgłoszenia będą przesyłane e-mailem. Klienci będą mieli możliwość poprawienia błędów w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila.

10. Niekompletne, sfałszowane, zmienione lub nieczytelne zgłoszenia będą odrzucane przez FUJIFILM. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu. Jeśli wnioskujący zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu pocztą, wówczas dowód zakupu zostanie mu później zwrócony.

11. Jeśli nastąpi odmowa realizacji wniosku ze względu na niespełnienie kryteriów, to decyzja podjęta przez organizatora promocji jest ostateczna. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zakończenia promocji bez uprzedzenia.

12. Złożony wniosek zostanie unieważniony, jeśli Produkty Podlegające Promocji zostaną zwrócone do sklepu w celu uzyskania refundacji lub wymiany na inny sprzęt.

13. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za awarie i błędy sprzętowe, techniczne, softwareowe, związane z serwerami i witrynami internetowymi, będące poza kontrolą prowadzącego promocję, ani za ich skutki, nawet gdyby sytuacje te uniemożliwiały klientom uczestnictwo w promocji.

14. Adres e-mail przeznaczony do korespondencji to: help@Fuji-Offers.com; we wszelkiej korespondencji należy podać unikalne ID wnioskującego przedstawione podczas procesu składania wniosku. Więcej informacji można uzyskać na stronie "Kontakt" udostępnionej w niniejszej witrynie internetowej.

Adres podmiotu prowadzącego promocję: Fujifilm Europe GmbH Oddział w Polsce. Prosimy nie wysyłać żadnych zgłoszeń na ten adres.