1. Zákazníci, ktorí si zakúpia nový výrobok spoločnosti FUJIFILM, na ktorý sa vzťahujú dané podmienky, (nevzťahuje sa na použité alebo repasované výrobky FUJIFILM) (ďalej len „Výrobok splňujúcí podmienky) v období od 26. februára 2016 do 31. mája 2016, budú mať nárok na odmenu formou vrátenia určitej peňažnej čiastky. Obdobie, kedy propagačná akcia prebieha a výška odmeny sa lišia podľa zakúpeného produktu. Úplný zoznam výrobkov splňujúcich podmienky, odmien a propagačních období nájdete v sekcii „Výrobky splňujúce podmienky“ na tomto webu.

2. Nákup musí byť uskutočnený u niektorého autorizovaného predajcu alebo na internetových stránkach, ktoré sú uvedené v zozname autorizovaných predajcov na tejto webovej stránke.

3. Tejto propagačnej akcie sa môžu zúčastniť iba obyvatelia Slovenska. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa výrobkov mimo Slovenska budú považované za neplatné. Propagačná akcia sa vzťahuje iba na originálne výrobky Fujifilm splňujúce podmienky, ktoré sú uvedené na stránke pod „Výrobky splňujúce podmienky“.

4. Žiadosti nie je možné uplatňovat skôr než 30 kalendárnych dní odo dňa nákupu a musia byť uplatnené najneskôr do 60 dní odo dňa nákupu. Dátum nákupu sa počíta ako deň 1. Žiadosti prijaté po tomto termíne budú považované za neplatné.

5. V priebehu propagačnej akcie môžu byť akceptované maximálne tri žiadosti o vrátenie peňazí na osobu. Akákoľvek žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, že sa nebude vzťahovať k rovnakému modelu ako predchádzajúce žiadosti. Celkovo je možné žiadosti uplatniť až na 10 jednotlivých výrobkov splňujících podmienky.

6. Na jeden model výrobku nie je možné uplatňovať viac žiadostí.

7. Formulár pre uplatnenie žiadosti nájdete na tejto propagačnej webovej stránke. Pre úspešné uplatnenie žiadosti je treba zadať osobné údaje a informácie o nákupe, ktoré zahrňujú:

8. Za predpokladu, že bude Vaša žiadosť úspešná, obdržíte vrátené peniaze na Vami uvedený bankový účet do 14 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia žiadosti. Iné možnosti sú vylúčené.

9. FUJIFILM bude informovať zákazníkov v prípade, že bude zaslaná žiadosť neúplná. Oznámenie o opomenutí bude vykonané prostrednictvom e-mailu. Zákazníci budú mať možnosť opraviť všetky chyby do 7 kalendárnych dní po obdržaní e-mailu.

10. Neúplné, podvodné, zmenené alebo nečitateľné žiadosti spoločnosť FUJIFILM vylúči. FUJIFILM si vyhradzuje právo vyžiadať si originálny doklad o kúpe. Ak bude zákazník požiadaný o zaslanie dokladu poštou, bude mu vrátený späť.

11. Ak bude žiadosť zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok ponuky, bude rozhodnutie organizátora propagačnej akcie konečné. FUJIFILM si vyhradzuje právo túto propagačnú kampaň zrušiť, změniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

12. Ak by boli výrobky splňujúce podmienky vrátené za účelom vrátenia peňazí alebo výmeny, stráca Vaša žiadosť platnosť.

13. Spoločnosť FUJIFILM nenesie zodpovednosť za závady hardvéru, technické závady, závady softvéru, serveru, webových stránok, straty alebo iné poruchy mimo jej kontrolu, v dôsledku ktorých sa zákazník nebude môcť propagačnej akcie zúčastniť.

14. Spoločnosť FUJIFILM si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek zrušiť a zmeniť podmienky bez toho, aby pre ňu vznikol akýkoľvek záväzok.

15. E-mailová adresa pro doručovanie je help@Fuji-Offers.com Pri korešpondencii počas procesu, spojeného so žiadosťou, uvádzajte svoje jedinečné identifikačné číslo žiadosti. Ďaľšie podrobnosti môžete nájsť v sekcii „kontaktujte nás“ na tejto webovej stránke.

Adresa organizátorov propagačnej akcie: FUJIFILM Europe GmbH, o.z., Rybničná 40, 83106 Bratislava. Na túto adresu prosím žiadne žiadosti neposielajte.